algemene voorwaarden

Ben je verhinderd, dan hoor ik dit graag minimaal 24 uur van te voren, verplaatsen of annuleren is dan kosteloos.

Bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak breng ik het tarief voor de afgesproken massage in rekening.

Door massage komen afvalstoffen, die zich hebben opgehoopt in het lichaam, vrij. Vergeet daarom niet om na een massage voldoende water te drinken. Zo kunnen de afvalstoffen gemakkelijker het lichaam verlaten.

Zie voor de overige voorwaarden mijn huisregels en hieronder.

Klik hier om direct door te gaan naar de AVG bepalingen.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De Strijkplank: eenmanszaak Massagepraktijk De Strijkplank, gevestigd aan de Asschatterweg 145, 3831 JMLeusden, rechtsgeldig vertegenwoordigt door mevrouw K. Gunneweg, ingeschreven in het handelsregister van Amersfoort onder nummer 62436554, welke beschouwd wordt als de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

1.2 De opdrachtgever:

De rechtspersoon die De Strijkplank opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten, werkzaamheden of het geven van advies;

1.3 De overeenkomst:

De overeenkomst die De Strijkplank met de opdrachtgever sluit tot het verrichten van massages en het ondernemen van activiteiten die hiermee samenhangen of hieruit voortvloeien in de ruimste zin des woords;

1.4 De opdracht:

De opdracht die De Strijkplank van de opdrachtgever ontvangt tot het uitvoeren van een of meerdere van de in artikel 1.3 genoemde werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en De Strijkplank gesloten overeenkomsten;

2.2 Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden van de opdrachtgever uit.

Artikel 3. Prijzen en prijswijzigingen

3.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen;

3.2 De prijs die De Strijkplank heeft opgegeven voor werkzaamheden die door haar worden geleverd geldt uitsluitend voor werkzaamheden conform de opgegeven en overeengekomen specificaties;

3.3 Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer wijzigingen plaatsvindt in de overeenkomst die de kosten met meer dan 5% verhoogt, dan is De Strijkplank gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Daartoe dient De Strijkplank desgewenst deze prijsstijging aannemelijk te maken;

Artikel 4. Bevestiging opdrachten en totstandkoming overeenkomsten

4.1 De Strijkplank stuurt naar aanleiding van de tussen partijen gemaakte afspraken een opdrachtbevestiging toe aan de opdrachtgever. De opdrachtgever moet uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de “voor akkoord” ondertekende opdrachtbevestiging ingediend hebben bij De Strijkplank. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever “voor akkoord” ondertekende opdrachtbevestiging door De Strijkplank is ontvangen;

4.2 Mondelinge aanbiedingen, toezeggingen of afspraken door of met het personeel van De Strijkplank verbinden De Strijkplank niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5. Annulering

5.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met De Strijkplank te annuleren, mits hij de reeds gemaakte kosten en de hierdoor voor De Strijkplank ontstane schade vergoedt. Wanneer annulering plaatsvindt 48 uur of korter voor aanvang van de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever jegens De Strijkplank 80% van het overeengekomen bedrag verschuldigd;

5.2 Indien het een overeenkomst betreft waarbij De Strijkplank niet eenmalig haar activiteiten verricht zal bij annulering van een
activiteit die plaatsvindt 24 uur of korter voor aanvang van de overeengekomen datum van deze activiteit, de opdrachtgever jegens De Strijkplank 100% van de kosten van de activiteit verschuldigd zijn;

5.3 Het vorenstaande laat het recht van De Strijkplank op verdere schadevergoeding onverlet.

Artikel 6. Betalingen

6.1 Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door De Strijkplank vereist is;

6.2 Indien De Strijkplank het noodzakelijk oordeelt kan zij van de opdrachtgever verlangen dat deze contant betaalt;

6.3 Indien De Strijkplank het noodzakelijk oordeelt kan zij van de opdrachtgever verlangen dat deze bij vooruitbetaling voldoet;

6.4 Het is de opdrachtgever te allen tijde verboden zijn betalingsverplichtingen te verrekenen met vorderingen die hij op De Strijkplank heeft of meent te hebben.

Artikel 7. Klachten

7.1 Eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst moeten schriftelijk geschieden, uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de opdracht c.q. de overeenkomst; De Strijkplank is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg, een onafhankelijke geschilleninstantie.

7.2 Klachten over de factuur dienen binnen 7 dagen na verzenddatum schriftelijk aan De Strijkplank te worden gemeld;

7.3 Indien enige klacht gegrond is en aansprakelijkheid van De Strijkplank ter zake wordt vastgesteld zal de vergoeding ten hoogste de factuurwaarde bedragen.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Ingeval De Strijkplank door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft De Strijkplank het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te annuleren, zonder dat De Strijkplank tot enige schadevergoeding is gehouden;

8.2 Onder overmacht van De Strijkplank wordt mede verstaan elke van de wil van De Strijkplank onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Strijkplank kan worden verlangd;

8.3 Indien De Strijkplank bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is De Strijkplank gerechtigd de reeds geleverde prestaties afzonderlijk te factureren;

8.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtsituatie op de hoogte stellen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van De Strijkplank in verband met eventuele gebreken of tekortkomingen in de door haar uitgevoerde opdracht, is beperkt tot de in de overeenkomst omschreven verplichtingen;

9.2 De Strijkplank is nimmer voor meer aansprakelijk dan de factuurwaarde (exclusief B.T.W.) van de betreffende overeenkomst of een deel van de overeenkomst ten aanzien waarvan de opdrachtgever klachten heeft of partijen anderszins een geschil hebben;

9.3 De Strijkplank is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade welke het gevolg is van het niet of onvoldoende functioneren van, door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, tenzij dit te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van een van de bij De Strijkplank in dienst zijnde personen. Indien deze situatie zich voordoet is de opdrachtgever, tenzij de situatie te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van een van de bij De Strijkplank in dienst zijnde personen, te allen tijde gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen;

9.4 De Strijkplank is nimmer aansprakelijk voor enige schade bij de opdrachtgever voortkomend uit, dan wel samenhangend met enige tekortkoming met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst, tenzij de tekortkoming te wijten zou zijn aan opzet of bewuste roekeloosheid van een van de bij De Strijkplank in dienst zijnde personen;

9.5 De Strijkplank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden die schade geleden menen te hebben op grond van de door De Strijkplank, ten behoeve van de opdrachtgever, uitgevoerde opdracht;

9.6 De door De Strijkplank voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf bij deze overeenkomst partij;

9.7 Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan daarvan schriftelijk aan De Strijkplank te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld bij De Strijkplank komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

9.8 De Strijkplank massages zijn een proces van ondersteuning, vooraf is er een intake gesprek. De vastgestelde medische beperkingen dienen uitdrukkelijk te worden vermeld zodat daar rekening mee gehouden wordt.

9.9 De Strijkplank sluit elke aansprakelijkheid van schade of letsel uit, voortvloeiend uit een behandeling.

10. De Strijkplank spant zich in de door haar te verrichten werkzaamheden naar eigen inzicht zo goed en zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Indien het naar oordeel van De Strijkplank redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, is De Strijkplank gerechtigd om de overeenkomst gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel overeengekomen is. De Strijkplank blijft onverminderd verantwoordelijk voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

11.2 Alle geschillen betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met de door De Strijkplank gesloten overeenkomst zullen, indien deze geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank, dienen te worden behandeld door de Rechtbank Utrecht.

12. Privacy

Klik hier om direct door te gaan naar de AVG bepalingen.